دکتر حسن زیاری رئیس هیات مدیره

آقای رحمان کمالی نائب رئیس هیات مدیره

خانم شراره معدنیان خزانه دار

آقای حسن توکلی عضو اصلی هیات مدیره

دکتر مهدی جوانمرد مدیرعامل

آقای محمد رضا مشکوه الدینی عضو علی البدل هیات مدیره

آقای کمال ستوده بازرس اصلی هیات مدیره

آقای حسین یوسفی بازرس جایگزین